Úvod / Základní škola / O škole
Naposledy aktualizováno 30 května, 2023

O škole

ZŠ Slatinice je plně organizovanou státní školou, kterou navštěvují žáci nejen ze Slatinic, ale i z Třebčína, Lip, Slatinek, Lutína a Luběnic.

Vzdělávání probíhá ve dvou budovách. V jedné se nacházejí učebny 1. až 5. třídy a školní družina.

V hlavní budově školy pak najdeme ředitelnu, 6. – 9. třídu, odborné učebny – jazykovou laboratoř, počítačovou učebnu, učebnu přírodních věd, učebnu pro pracovní činnosti, keramickou dílnu s vlastní vypalovací pecí a hrnčířským kruhem a cvičnou kuchyňku.

Pro potřeby současného moderního způsobu výuky jsou také všechny třídy obou budov vybaveny počítači s přístupem na internet a interaktivními tabulemi. Škola sice nemá vlastní tělocvičnu, ale pro výuku tělesné výchovy využívá prostory sokolovny, školní hřiště s umělým trávníkem a hřiště B Sportovního klubu Slatinice.

Školní jídelna včetně školní kuchyně se nachází v přízemí mateřské školy.

Ve školním roce 2022/2023 má mateřská škola 4 třídy. Je umístěna v zahradě přírodního stylu, aby děti mohly trávit většinu času v souladu s přírodou.

Cílem školy je poskytnout všem žákům kvalitní základní vzdělání. Individuální péče je věnována nadaným žákům, účastníme se různých soutěží (Matematický klokan, Pythagoriáda, Astronomická olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Konverzační soutěž v anglickém jazyce, aj.). Žáci, kteří postoupí do okresních a krajských kol, se často i zde umísťují na předních místech. V Astronomické olympiádě se dokonce již několikrát probojovali až do kola republikového. Současně se učitelé také věnují i žákům se vzdělávacími obtížemi jak individuální péčí v hodinách, tak i v kroužcích reedukace, individuální logopedické péče či formou doučování.

Škola se také stará o rozvoj mimoškolních aktivit svých žáků. Děti mohou získávat nebo zdokonalovat své schopnosti a dovednosti v řadě zájmových kroužků. Mnoho žáků také „prošlo“ školním folklorním souborem Malá Hanačka, který již oslavil 70 let svého trvání.

Škola je živý organismus, který nemůže dobře fungovat bez vzájemné spolupráce všech zúčastněných – žáků, pedagogů a rodičů. Bude tedy záležet na nás všech, jakých výsledků společně dosáhneme.

Historie školy

Ve Slatinicích existovala škola již v druhé polovině 17. století. Tato škola byla vybudována z peněz dárců, hlavně přispěním knížete Lichtenštejna a navštěvovalo ji 29 dětí. Ve škole se vyučovalo čtení, psaní, počítání a náboženství.

Do staré školní budovy pod kostelem chodily děti ze Slatinic, Slatinek, Lutína, Třebčína a Antlerky. Budova byla postavena na skále, učebna byla tmavá a vlhká. Stěny tříd byly celý rok mokré, a proto nařídil školní úřad výstavbu nové školy.

Na základě rozhodnutí ministerstva osvěty byla v roce 1879 postavena nová dvoutřídní škola. K jejímu slavnostnímu otevření došlo 12. září 1880.

Ve školním roce 1902/1903 byla povolena třetí třída a pořízena přístavba, poněvadž školu navštěvovalo 193 dětí. Jejich počet se neustále zvyšoval. Po 1. světové válce bylo málo učitelů, a tak vyučování probíhalo jen ve třech třídách. V roce 1922/1923 zde vznikla čtvrtá třída a od roku 1930/1931 přibyla ještě pátá třída. V dalším školním roce zde bylo dokonce šest tříd.

V roce 1945 byla ve Slatinicích založena měšťanská škola.

V roce 1960 měla tehdejší základní devítiletá škola 10 tříd, navštěvovalo ji 57 žáků z obcí Slatinice, Slatinky, Třebčín a Lípy. Již tehdy zde byla školní družina a vlastní stravovna.

Počet žáků stále vzrůstal. Postupně začaly pracovat různé zájmové kroužky. Především to byl folklorní soubor Malá Hanačka, který existuje dodnes. Školní budova však začala chátrat.

V letech 1988 a 1989 byla provedena generální oprava školy.

K dalším větším úpravám došlo ve školních letech 2016  – 2019, kdy dostaly obě budovy novou fasádu, opravily se prostory školního dvora a v samotné škole přibyly nové odborné učebny (jazyková, počítačová, keramická, přírodovědná, pracovní).

V obci byla také již v 50. letech minulého století zřízena v domě č. 124 mateřská škola , kde býval hostinec U Kubálků (U Zbořilů). Navštěvovalo ji 49 dětí, byla bez stravování.

Přesnídávku si děti přinášely z domu a na oběd chodily domů. Úroveň školy se každý rok zlepšovala a od 1. 12. 1955 byla mateřská škola celodenní i se stravou. V letech 1976 až 1978 byla postavena nová budova MŠ. Na této akci se podílelo brigádnicky mnoho občanů.

K velké rekonstrukci a dostavbě mateřské školy došlo během školních let 2017 až 2019. Rekonstrukce začala úpravou školní zahrady a pokračovala dostavbou nové části MŠ a zbudováním školní kuchyně a jídelny.  V dubnu 2019 byla otevřena nová část mateřské školy. Od školního roku 2019/2020 jsou k dispozici 4 třídy mateřské školy. Ve stejnou dobu byla zprovozněna i nová školní kuchyň.

Rozhodnutím obce došlo  1. 7. 2021 k rozdělení právních subjektů na Základní škola Slatinice, příspěvková organizace a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace, ke které byla přidružena i školní jídelna.

Rozhodnutím obce došlo 26. 8. 2021 ke sloučení právních subjektů Základní škola Slatinice, příspěvková organizace a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace, včetně školní jídelny pod jednotný název Mateřská škola a Základní škola Slatinice, příspěvková organizace.

Zřizovatel

obec roku 2022

Doručovací adresa

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p.o.
Slatinice 124,
783 42 Slatinice

Sociální sítě

Fakturační adresa

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p.o.
Slatinice 64,
783 42 Slatinice
IČ: 116 37 269


©  Mateřská škola a Základní škola Slatinice | GDPR | mapa stránek | administrace

webdesign filipfrycak.cz